Ηλεκτρονικό ελέγχου στάθμης νερού με χρήση ηλεκτροδίων ή φλοτέρ κατάλληλο για γεωτρήσεις δεξαμενές

Κωδικός : AS11-00

Λιανική Τιμή προϊόντος :   Κ.Ε