Πίνακες για Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο IP 55
 • Ηλεκτρονική Μονάδα ελέγχου Diesel αντλίας ASC160 με αυτόματο φορτιστή συντήρησης μπαταρίας που διαθέτει
 • Διακόπτη για αυτόματη η χειροκίνητη λειτουργία
 • Μπουτόν start μίζας
 • Διακόπτη φόρτισης μπαταρίας
 • Ενδεικτικές λυχνίες led φόρτισης , βαλβίδας λαδιού, μίζας ,βλάβης
 • Επιλογή ρύθμισης προσπαθειών εκκίνησης diesel κινητήρα 0 – 3 min
 • Επιλογή ρύθμισης start μίζας 0 – 10 sec
 • Ρελέ 8p βάνας
 • Ρελέ 8p μίζας
 • Γενική ασφάλεια ανάλογα της ιπποδύναμης
 • Ρελέ ισχύος για Υ/Δ και θερμομαγνητική προστασία για την Ηλεκτροκίνητη αντλία
 • Ρελέ ισχύος και θερμομαγνητική προστασία για την αντλία Jokey
 • Βοηθητική ασφάλεια βοηθητικού κυκλώματος
 • Ενδεικτικές λυχνίες R – S – T ( Ύπαρξης φάσεων )
 • Ενδεικτική λυχνία κίτρινη βλάβης Ηλεκτροκίνητου
 • Ενδεικτική λυχνία κίτρινη βλάβης jokey
 • Βοηθητικός διακόπτης 1 – 0 – 2 για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία για κάθε αντλία
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ανα HP

Με Ηλεκτρονική μονάδα ASC160 και φορτιστή συντηρήσεως μπαταρίας
Κωδικός DIESEL Ηλεκτροκίνητο Jokey Τιμή €

Λιανική

ΑΔΙΕ010C160 Diesel 10HP Υ/Δ 3 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ015C160 Diesel 15HP Υ/Δ 3 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ020C160 Diesel 20HP Υ/Δ 4 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ25C160 Diesel 25HP Υ/Δ 4 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ030C160 Diesel 30HP Υ/Δ 4 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ035C160 Diesel 35HP Υ/Δ 4 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ040C160 Diesel 40HP Υ/Δ 4 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ050C160 Diesel 50HP Υ/Δ 5,5 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ060C160 Diesel 60HP Υ/Δ 5,5 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ080C160 Diesel 80HP Υ/Δ 5,5 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ100C160 Diesel 100HP Υ/Δ 5,5 HP Κ.Ε
 
ΑΔΙΕ/4006C160 Diesel 10HP Δ 3 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ1010C160 Diesel 3 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕC160 Diesel Κ.Ε

 

Με εκκινητή μίζας και επιλογή ρύθμισης προσπαθειών start μίζας
Κωδικός DIESEL Ηλεκτροκίνητο Jokey Τιμή €

Λιανική

ΑΔΙΕ010 Diesel 10HP Υ/Δ 3 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ015 Diesel 15HP Υ/Δ 3 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ020 Diesel 20HP Υ/Δ 4 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ25 Diesel 25HP Υ/Δ 4 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ030 Diesel 30HP Υ/Δ 4 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ035 Diesel 35HP Υ/Δ 4 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ040 Diesel 40HP Υ/Δ 4 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ050 Diesel 50HP Υ/Δ 5,5 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ060 Diesel 60HP Υ/Δ 5,5 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ080 Diesel 80HP Υ/Δ 5,5 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ100 Diesel 100HP Υ/Δ 5,5 HP Κ.Ε
 
ΑΔΙΕ/4006 Diesel 10HP Δ 3 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ1010 Diesel 3 HP Κ.Ε
ΑΔΙΕ Diesel Κ.Ε

 

*Για ισχύς  που δεν περιέχονται στον τιμοκατάλογο. Διατίθενται κατόπιν επικοινωνίας .