Πιστοποιήσεις

CE - Σήμανση Καταλληλότητας

Τα προϊόντα μας φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτηρούνται από Μητρώο Επιθεωρήσεως για την πιστοποίηση της ποιότητας σήμανσης CE